top of page

ข้อควรรู้เกี่ยวกับข้อสอบ Duolingo

Duolingo เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้เรียนรู้ภาษาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนาน นอกจากการเรียนรู้ภาษาแล้ว ผู้ใช้สามารถสอบวัดระดับภาษาโดยใช้แอปพลิเคชัน Duolingo Test ซึ่งเป็นแบบทดสอบออนไลน์ และเป็นทางเลือกที่ดีและสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับภาษา เช่นเดียวกับการสอบ IELTS ซึ่งแบบทดสอบ Duolingo Test สามารถใช้เพื่อยื่นสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศได้


ดังนั้นผู้ที่ต้องการใช้แบบทดสอบ Duolingo Test ควรทำความเข้าใจกับรูปแบบข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


รูปแบบข้อสอบ Duolingo Test มีดังนี้

 1. แบบทดสอบเวลาจำกัด (timed test) - ผู้สอบจะต้องทำความเข้าใจคำถามและตอบคำถามภายในเวลาที่กำหนด สำหรับแต่ละชุดของคำถาม จะมีเวลาที่กำหนดต่างกัน อย่างไรก็ตาม การใช้เวลาเกินกำหนดจะส่งผลให้คะแนนที่ได้ลดลง

 2. แบบทดสอบไม่จำกัดเวลา (untimed test) - ผู้สอบสามารถทำความเข้าใจและตอบคำถามได้โดยไม่มีการจำกัดเวลาในการทำแบบทดสอบ แต่การใช้เวลานานเกินไปอาจจะไม่คุ้มค่ากับคะแนนที่ได้

 3. แบบทดสอบสมมุติฐาน (hypothetical test) - ผู้สอบจะต้องตอบคำถามที่เป็นสมมุติฐานหรือสถานการณ์ที่จำลองขึ้น ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ

ตัวอย่างข้อสอบในแบบทดสอบ Duolingo Test สามารถเป็นไปได้หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ลักษณะของแบบทดสอบนั้นมักจะเน้นการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคม การเดินทาง การซื้อขาย หรือการทำงาน โดยมีการใช้คำศัพท์ และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
ครูจิ๊บมีตัวอย่างข้อสอบ Duolingo มาให้เราลองทำกันดูค่ะ


Q1 Reading aloud

 1. The government made it nearly impossible for the company to make any meaningful changes.

 2. The ocean churned with such force that even the most experienced sailors feared for their lives.

 3. The architecture of the cathedral was a testament to the grandeur of the era.

 4. Her speech was met with applause, as the audience was moved to tears by her words.

 5. The stranger spoke in riddles, leaving the rest of us struggling to decipher his meaning.

 6. The noise of the city was a constant reminder of the frenetic pace of modern life.

 7. The beauty of the desert landscape was both breathtaking and humbling.

 8. The influence of social media has made it difficult to separate fact from fiction in the modern world.

 9. The price for this plot of land kept rising and it seemed to continue to do so.

 10. Despite his reputation as a brilliant scientist, his ideas were met with skepticism by his peers.

Q2. Writing for 5 mins


1. Describe a restaurant where you had a bad experience.


2. How can we create a better future for the next generation?


3. What is the cuisine you like the most?


4. As a younger generation, what do you want to teach the older generation?


5. What are the advantages and disadvantages of seaside towns compared to inland towns?


6. How do you love to do activities like singing, cooking? Explain with reasons.


7. Suppose, Some foreigners want to visit your country for one day. What you will recommend for them to visit your county for One day?


Q.3 Choose the English word from the list.

 1. referred

 2. exited

 3. imagiry

 4. triger

 5. strateg

 6. artificial

 7. emfasis

 8. econome

 9. introduce


ดังนั้น ผู้ที่ต้องการสอบแบบทดสอบ Duolingo Test ควรศึกษาและฝึกฝนทักษะทางภาษาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอบควรฝึกทำแบบทดสอบ Duolingo Test ด้วยตัวอย่างข้อสอบที่แตกต่างกันไป โดยการศึกษาและปฏิบัติตามเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ให้ไว้ในแอปพลิเคชัน เช่น การฝึกทักษะการอ่านและการเขียน การเข้าใจความหมายของคำ การสร้างประโยค การใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม การจัดการเวลาในการทำแบบทดสอบ และการทบทวนผลการทดสอบเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ในการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การเตรียมตัวให้เต็มที่จะช่วยให้ผู้สอบสามารถสอบได้อย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยแอปพลิเคชัน Duolingo ได้อย่างสมบูรณ์

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

תגובות


bottom of page