top of page

คำว่า รอนานเป็นชาติ ในภาษาอังกฤษ

อัปเดตเมื่อ 13 ก.ย. 2566การรอที่ยาวนานมาก ๆ นั้นเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นในหลาย ๆ สถานการณ์ อาทิ เช่น รอผลลัพธ์ทางการจัดตั้งรัฐบาล รอคนอื่นตอบเมล หรือรอคนที่ใช่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรา


ภาษาอังกฤษมีศัพท์และ idiom ที่สามารถช่วยคุณบรรยายสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม


ในบทความนี้ ครูจิ๊บจะมาแนะนำ5 คำศัพท์ และ idiom เกี่ยวกับการรอที่ยาวนานมาก ๆ รอนานเป็นชาติ


1. Long-haul: การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระยะเวลาที่ยาวนาน

- "Getting a degree is a long-haul process, but it's worth the wait."


2. Watched pot never boils: การรออย่างใจจดใจจ่อ จะทำให้คุณรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้า

- "Stop checking your phone every minute for his reply, a watched pot never boils."


3. At a snail's pace: ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างช้า ๆ

- "The construction project is moving at a snail's pace, it's been a year and they're still not done."


4. Play the waiting game: การต้องรอการตอบสนองหรือผลลัพธ์

- "After submitting my job application, all I can do now is play the waiting game."


5. Hold your horses: สำนวนในการให้คนอื่นรอ

- "Hold your horses, the movie is about to start soon, so we won't be waiting much longer."


ครูจิ๊บหวังว่าเราจะได้รู้จักศัพท์ใหม่ที่ใช้บอกว่า เรารอนานเป็นชาติ แล้วนะคะ เพื่อทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณสนุกสนาน และน่าสนใจยิ่งขึ้น


ครูจิ๊บ LBECenter.com มีคอร์สที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเตรียมสอบ ฝึกพูดและ ตรวจ Statement of Purpose


ถ้าคุณสนใจ กรุณาติดต่อครูจิ๊บที่ www.lbecenter.com !

ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page