top of page

อธิบายกราฟ และแผนภูมิในการสอบ IELTS Task 1 Writing

การอธิบาย Graph และ Diagram เป็นส่วนสำคัญในการสอบ IELTS Task 1 Writing โดยทั่วไปแล้ว การสอบ Task 1 Writing จะมีการแสดงผลข้อมูลด้วย Graph หรือ Diagram ซึ่งต้องการทักษะในการอธิบายข้อมูลในข้อสอบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย


ดังนั้น ในบล็อกนี้ ครูจิ๊บจะอธิบายเทคนิคการอธิบาย Graph และ Diagram ในการสอบ IELTS Task 1 Writing และแนวทางในการเตรียมตัวสอบ IELTS Task 1 Writingเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อเราเห็นกราฟหรือแผนภูมิแล้ว สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือ การวิเคราะห์ข้อมูลให้เข้าใจ โดยการอ่านหัวข้อ และตัวเลข และดูแนวโน้มของข้อมูลที่เป็นเทรนด์อย่างชัดเจน


ใช้ภาษาที่ตรงประเด็น

เมื่อเริ่มเขียนข้อมูล ให้เราใช้ภาษาที่สอดคล้องกับกราฟ หรือแผนภูมิ เช่น การเรียงลำดับจากมากไปน้อย หรือ การใช้คำอธิบายตามแนวโน้มของกราฟหรือแผนภูมิ นอกจากนี้ ควรเลือกใช้คำที่มีความหมายชัดเจน และไม่ต่ำกว่า 150 คำ


ครูจิ๊บมีลิสต์คำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ IELTS Writing Task 1 เวลาอธิบายข้อมูลในกราฟ หรือแผนภูมิดังนี้ค่ะ :

 1. Increase: เพิ่มขึ้น

 2. Decrease: ลดลง

 3. Rise: เพิ่มขึ้น

 4. Fall: ลดลง

 5. Peak: จุดสูงสุด

 6. Reach a peak: ถึงจุดสูงสุด

 7. Hit a low: ตกต่ำสุด

 8. Plateau: เท่าเดิม

 9. Fluctuate: ผันแปร

 10. Remain stable: คงที่

 11. Experience a dip: ประสบการณ์การลดลง

 12. Show an upward trend: แสดงแนวโน้มขึ้น

 13. Demonstrate a downward trend: แสดงแนวโน้มลง

 14. Level off: ระดับออก

 15. Bottom out: จุดต่ำสุด

เพื่อให้ผลการอธิบายข้อมูลในกราฟหรือแผนภูมิมีความชัดเจนและครบถ้วน เราควรเตรียมคำศัพท์เหล่านี้ล่วงหน้า และฝึกใช้ในประโยค ด้วยการฝึกฝนทักษะอธิบายข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้ผลการสอบ IELTS Writing Task 1 ของเราสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น


อธิบายเรื่องราวของข้อมูล

หลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล และเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมแล้ว ต่อไปคือการอธิบายเรื่องราวของข้อมูล โดยระบุสิ่งที่สำคัญ และเน้นประเด็นที่สำคัญในกราฟหรือแผนภูมิเท่านั้น ในส่วนของข้อมูลที่ไม่จำเป็น เราสามารถข้ามไปได้เลยค่ะ


เขียนย่อหน้าสรุปและวิเคราะห์

เมื่อเสร็จสิ้นการอธิบายเรื่องราวของข้อมูล ให้เราเขียนย่อหน้าสรุป และวิเคราะห์ข้อมูลคร่าวๆ แต่ไม่เกินจากข้อมูลที่ข้อสอบให้ โดยใช้ภาษาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับข้อมูลในกราฟ หรือแผนภูมินั้นๆ


ทำความเข้าใจและฝึกฝน

สุดท้าย หลังจากที่ได้เรียนรู้เทคนิคการอธิบาย Graph และ Diagram ในการสอบ IELTS Task 1 Writing ให้ทำความเข้าใจ และฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวสอบ IELTS Task 1 Writing ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การอธิบาย Graph และ Diagram เป็นส่วนสำคัญของการสอบ IELTS Task 1 Writing ดังนั้น การทำความเข้าใจเทคนิคการอธิบายและการเตรียมตัวสอบ IELTS Task 1 Writing เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถสอบได้คะแนนสูงกว่า 7 แน่นอนค่ะ

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page