top of page

เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ

มาฟังเทคนิคการเตรียมตัวก่อนไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์กับครูจิ๊บได้ที่ร้านบลูสะเป๊ด สถานีวงเวียนใหญ่วันที่ 2 February 2020

เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ

มาฟังเทคนิคการเตรียมตัวก่อนไปเรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์กับครูจิ๊บได้ที่ร้านบลูสะเป๊ด สถานีวงเวียนใหญ่วันที่ 27 October 2019

bottom of page