top of page
Image by Ashton Bingham

คอร์ส Grammar for Kids

ให้ลูกเรียนคอร์ส Grammar for Kids ดียังไง

การให้ลูกเรียนคอร์ส "Grammar for Kids" ดีมีหลายประโยชน์

1. พื้นฐานภาษาที่แข็งแรง 

 

การเรียนรู้ไวยากรณ์เป็นพื้นฐานสำคัญของภาษา จะช่วยให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ภาษาในอนาคต

2. การสื่อสารที่ชัดเจน

 

เด็กที่มีทักษะไวยากรณ์ที่ดีจะสามารถสื่อสารได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการพูด

3. เสริมสร้างความมั่นใจ

 

เมื่อเด็กรู้เรื่องไวยากรณ์และสามารถใช้ภาษาอย่างถูกต้อง จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

4. ความรู้สึกที่มีความสำเร็จ

 

การเข้าใจและสามารถใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้องจะเป็นแหล่งของความภาคภูมิใจและความรู้สึกที่มีความสำเร็จสำหรับเด็ก

5. เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ 

 

การมีทักษะไวยากรณ์ที่แข็งแรงจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการสมัครเข้าศึกษาต่อในอนาคต

6. สร้างทักษะการคิดวิเคราะห์

 

การศึกษาไวยากรณ์ยังช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจของเด็ก โดยเฉพาะเมื่อต้องการตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบภาษาที่เหมาะสม

 

7. ปรับปรุงทักษะการอ่าน

 

การมีความรู้เรื่องไวยากรณ์ที่ถูกต้องจะช่วยในการเข้าใจและปรับปรุงทักษะการอ่านของเด็ก

 

 

ทั้งนี้ การเรียนรู้ไวยากรณ์เป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กจะเป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับการพัฒนาทักษะภาษาในอนาคต

bottom of page