top of page

การสอบ Duolingo และการสอบ IELTS: ความแตกต่างและการเตรียมตัว

การสอบ Duolingo และการสอบ IELTS: ความแตกต่าง

Duolingo และ IELTS เป็นสอบวัดภาษาที่ใช้ในการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ แต่ว่ามีความแตกต่างกันในหลายด้าน

Duolingo เป็นการสอบทางออนไลน์ที่ให้ผู้เรียนทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเอง ด้วยการทดสอบทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง โดยมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 160 และผู้สอบต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 85 เพื่อผ่านการสอบ หากผู้สอบไม่ผ่านการสอบ Duolingo สามารถทำการสอบซ้ำได้ทันที

อย่างไรก็ตาม การสอบ IELTS นั้นเป็นการสอบแบบเขียน พูด และฟัง โดยมีระดับคะแนนต่างๆ ซึ่งผู้สอบต้องผ่านทุกระดับเพื่อให้ได้ผลการสอบที่สูงที่สุด คะแนน IELTS จะมีอยู่ในช่วง 0-9 โดยผู้สอบต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 7 เพื่อผ่านการสอบ IELTS หากผู้สอบไม่ผ่านการสอบ IELTS สามารถทำการสอบซ้ำได้หลังจากผ่านเ

การเตรียมตัวสอบ Duolingo และ IELTS


การเตรียมตัวสอบ Duolingo และ IELTS นั้นมีเทคนิคและวิธีการเตรียมตัวที่แตกต่างกันไป ดังนี้

การเตรียมตัวสอบ Duolingo:

 1. เรียนรู้กฎไวยากรณ์และคำศัพท์ใหม่ๆ โดยใช้แอปพลิเคชัน Duolingo เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของเรา

 2. ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเตรียมตัวสอบ Duolingo

 3. ฝึกการทำโจทย์ตัวอย่างของ Duolingo เพื่อให้เรารู้วิธีการตอบคำถามในการสอบ

นับตั้งแต่ปี 2021 มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่รับผลคะแนนการสอบ Duolingo เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนหรือเข้าศึกษา โดยรายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับ Duolingo ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดได้แก่

 1. Columbia University

 2. Duke University

 3. University of Pennsylvania

 4. Yale University

 5. Northwestern University

 6. Georgetown University

 7. Rice University

 8. University of Notre Dame

 9. Tulane University

 10. Emory University

มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีความเป็นที่ยอมรับสูงและเป็นที่ต้องการของนักเรียนจากทั่วโลก แต่การรับสมัครด้วยผลการสอบ Duolingo อยู่ภายใต้การตัดสินของแต่ละมหาวิทยาลัย ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อดูว่า Duolingo มีนโยบายการรับสมัครอย่างเป็นทางการหรือไม่ ทั้งนี้การเตรียมตัวสอบให้เหมาะสมและมีความพร้อมเพื่อสอบตามนโยบายและมาตรฐานของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่สำคัญและควรทำให้ดีที่สุด


การเตรียมตัวสอบ IELTS:

 1. ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังโดยใช้หนังสือและแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เหมาะสม

 2. ทำโจทย์ตัวอย่างและการทดสอบที่มีความคล้ายคลึงกับการสอบ IELTS เพื่อฝึกทักษะและเป็นประสบการณ์ก่อนการสอบจริง

 3. ฝึกการเขียนเรียงความและการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพโดยเขียนเรียงความตามหัวข้อต่างๆ

 4. สมัครเข้าร่วมคอร์สเรียน IELTS ที่มีคุณภาพและมีการเตรียมตัวอย่างการสอบอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการสอบ IELTS


การเตรียมตัวสอบ Duolingo และ IELTS


ข้อสอบทั้งสองรูปแบบมีความแตกต่างกันมากๆ โดยการสอบ Duolingo เน้นทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังผ่านการสอบออนไลน์ ในขณะที่การสอบ IELTS เน้นทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังผ่านการสอบแบบเขียน พูด และฟัง


การเตรียมตัวสอบ Duolingo จะเน้นการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชัน Duolingo และฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเตรียมตัวสอบ Duolingo


สำหรับการสอบ IELTS นั้น ผู้เรียนจะต้องฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังโดยใช้หนังสือและแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เหมาะสม ฝึกการเขียนเรียงความและการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพโดยเขียนเรียงความตามหัวข้อต่างๆ และสมัครเข้าร่วมคอร์สเรียน IELTS ที่มีคุณภาพและมีการเตรียมตัวอย่างการสอบอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการสอบ IELTS


ดังนั้น ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษโดยการสอบ Duolingo หรือ IELTS ควรเตรียมตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับแต่ละรูปแบบการสอบ และเลือกเทคนิคการเตรียมตัวสอบกับรูปแบบข้อสอบที่เราเลือกค่ะ


การสอบภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อหรือทำงานในต่างประเทศ ดังนั้นการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำ การเตรียมตัวสอบ Duolingo และ IELTS นั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง


สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ Duolingo หรือ IELTS อย่างมีประสิทธิภาพ ควรสมัครเรียนที่สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญอย่างเช่น ครูจิ๊บ LBECENTER ในการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะได้รับคำแนะนำและแนวทางการเตรียมตัวสอบอย่างเหมาะสม


นอกจากนี้ เรายังสามารถฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังผ่านหนังสือ และแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เหมาะสม อย่างเช่น Duolingo หรือ Khan Academy ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีในการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ


นอกจากการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ เรายังสามารถเตรียมตัวด้วยการฝึกทำโจทย์ตัวอย่างของการสอบ Duolingo และ IELTS เพื่อฝึกความเข้าใจวิธีการทำข้อสอบ


การฝึกการอ่าน เราสามารถฝึกการอ่านโดยการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษหรือบทความออนไลน์ที่เหมาะสมกับการสอบ Duolingo หรือ IELTS โดยคุณสามารถเริ่มต้นจากบทความที่ไม่ยากเกินไป และเรียนรู้คำศัพท์และวลีที่น่าสนใจเพื่อช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการอ่าน


การฝึกการเขียน ผู้เรียนสามารถฝึกการเขียนเรียงความโดยเขียนเรียงความตามหัวข้อที่เหมาะสมกับการสอบ Duolingo หรือ IELTS ในขณะเดียวกันคุณยังสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นไดอารี่ หรือโปรแกรมตรวจคำผิด เพื่อช่วยให้เรียงความได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


การฝึกการพูด ครูจิ๊บแนะนำให้เราฝึกการพูดโดยฟัง และพูดภาษาอังกฤษอย่างบ่อยๆ โดยใช้แหล่งข้อมูลและแหล่งข้อมูลการฝึกการพูดออนไลน์ที่เหมาะสมกับการสอบ Duolingo หรือ IELTS อีกทั้งยังสามารถสมัครเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพและครูผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเตรียมตัวสอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในคอร์สเรียนเหล่านี้จะมีการสอนทั้งการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นและเหมาะสมกับการสอบภาษาอังกฤษที่ต้องการ


เนื่องจากการเตรียมตัวสอบ Duolingo และ IELTS นั้นมีความสำคัญที่มาก ดังนั้นเราควรใช้เวลาและความพยายามในการเตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะมีความมั่นใจและประสบความสำเร็จในการสอบภาษาอังกฤษ การเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง


โดยสรุป การเตรียมตัวสอบ Duolingo และ IELTS เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนศึกษาหรือทำงานในต่างประเทศ โดยใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะสมและทรัพยากรอื่นๆ ในการเตรียมตัวสอบ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการสอบภาษาอังกฤษเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สุดท้ายนี้ ครูจิ๊บหวังว่าบทความนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ Duolingo และ IELTS และสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ต้องการสอบภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง รวมถึงการใช้เครื่องมือและทรัพยากรอื่นๆ ที่เหมาะสม ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการสอบภาษาอังกฤษ


อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความพยายามของแต่ละบุคคลด้วยกัน ดังนั้น อย่ารีรอที่จะเริ่มต้นการเตรียมตัวสอบ และเพิ่มความมั่นใจในการสอบภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพตามที่เราต้องการ!

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page